Article

Cat-NPC2, a Newly Identified Allergen, With High Cross-Reactivity to Can f 7

Authors

Dan Xuan Zhu , Lin Li , Zhi Qiang Xu , Cheng Zhang , Jin Song Zhang , Jin Lyu Sun , Ji Fu Wei

Journal

Allergy Asthma Immunol Res . 2021 Jan;13(1):122-140.

Pubmed ID

33191681