Article

Molecular basis of pollen-related food allergy: identification of a second cross-reactive IgE epitope on Pru av 1, the major cherry (Prunus avium) allergen.

Authors

Wiche R; Gubesch M; Konig H; Fotisch K; Hoffmann A; Wangorsch A; Scheurer S; Vieths S

Journal

Biochem J. 2005 Jan 1;385(Pt 1):319-27

Pubmed ID

15330760